Xã hội


Toa thuốc trường thọ

Sơn Loan

I. Sức khỏe: 
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.. 
 
 
II. Bí quyết trường thọ: 

[về đầu trang]