Tabe1964


Hồi Nhỏ

Tabe1964

Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống.
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.

 

Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước. 
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác. 

Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp. 
Lớn lên mới biết công an ăn cướp. 

[về đầu trang]