ĐGM Ruperto Santos


Xin cho lòng chúng con là máng cỏ của Chúa

ĐGM Ruperto Santos

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa uy nghiêm cao cả
nhưng đã trở nên người phàm
giữa chúng con.
Chúa ngự trên thiên đàng vinh hiển
nhưng đã hạ mình
xuống trần gian tục lụy.
Vì tình yêu cao cả, Chúa đã làm người
để chúng con được trở nên giống Chúa.
Chúa đã trở nên người phàm
để chúng con được ơn cứu độ

[về đầu trang]