Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ


Xin Cho Con Đức Tin

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,
để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín.
Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.

Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy,
thấy được Đấng Vô hình, nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ.

Sấp mình tạ ơn

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giáo dục cho trẻ em về lòng biết ơn là điều quan trọng.  Cha mẹ thường dạy con cám ơn người làm ơn cho mình.  Cám ơn là đi từ món quà đến người trao tặng.  Mỗi người chúng ta đã nhận biết bao quà tặng trong đời, nên chẳng ai là người trọn vẹn nếu không có lòng biết ơn.

[về đầu trang]