Lm. Vũ Thế Toàn, SJ


Tám Mối Phúc Thật Dành Cho Quý ADAM

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

1. Phúc cho những ai biết rõ và có chắc địa chỉ của nhà mình. Vì Nước Trời là của mình vậy.
2. Phúc cho những ai tĩnh táo không đi nhầm địa chỉ nhà người.
3. Phúc cho những ai sống can đảm, không xấu hổ vì địa chỉ khiêm tốn của nhà mình.
4. Phúc cho những ai không tấm tắc khen nhà người thì đẹp, còn nhà mình dần dà xuống cấp.

[về đầu trang]