Nguyễn Thanh Nam


Sài Gòn hay Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Nam

Ngày nào Saigon còn mang tên Hồ Chí Minh, ngày đó dân gian sẽ mãi còn đàm tiếu. Đã có rất nhiều bài đàm tiếu về chuyện này... TNT
 

Mỗi mùa xuân về trên quê hương Việt Nam , chúng ta lại nhớ đến địa danh Sài Gòn.

[về đầu trang]