Đỗ Hồng Ngọc


Có không, một tuổi già hạnh phúc!

Đỗ Hồng Ngọc

Trước hết phải nói ngay là không có cái gọi là “già”!  “Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ; 30-40 tuổi, đang trẻ; 40-50, hãy còn trẻ; 50-60 trẻ không ngờ; 60-70 trẻ lạ lùng! và trên 70 ngưòi ta trẻ vĩnh viễn!”… Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí trước kia ở Saigon nói với tôi như vậy.

[về đầu trang]