Lm. Giuse Đinh Lập Liễm


Tản mạn về cái "Tôi"

Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Tôi là gì ?
Nếu tôi hỏi bạn là gì, thì bạn sẽ trả lời rằng : Tôi là tôi. Sở dĩ bạn trả lời như thế vì bạn chưa sẵn sàng trả lời được câu hỏi đó.  Vậy tôi là chủ thể thứ nhất, có lý trí, có tự do và lãnh trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Thực ra, chưa có định nghĩa nào về cái tôi cho xác đáng.

[về đầu trang]