Hạnh Trung


Tu cái miệng - tu hơn nửa đời người!

Hạnh Trung

Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ ý, của Thân, Miệng và Ý, nguyên nhân đưa tới quả báo theo luật Nhân Quả, khiến con người bị động trong luân hồi tuần hoàn không dứt.

[về đầu trang]