Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn


Mầu nhiệm người nữ được mạc khải trong mẫu tính

Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

1. Trong bài suy tư trước, chúng ta đã phân tích câu St 4,1 và cách riêng về chữ «biết», trong bản văn nguyên thủy chữ ấy được dùng để xác định sự kết hợp vợ chồng. Chúng ta cũng đã cho thấy rằng cái «biết» của Kinh thánh đó tạo nên một thứ nguyên mẫu [1] của thân xác và tính dục con người có nhân vị.

[về đầu trang]