Nhạc sĩ Lê Dinh


Bàn về hai chữ danh lợi

Nhạc sĩ Lê Dinh

Danh mà chi, lợi mà chi
Mai kia mốt nọ, cũng thì sắc không.
 
Tình cờ tôi nhận được một món quà của một thân hữu bên Mỹ biếu, đó là quyển “Phiên bản tình yêu” (gồm hai quyển, quyển 1 và quyển 2 - tất cả 1240 trang) của một tác giả có bút danh lạ hoắc: Vũ Biện Điền.
 

[về đầu trang]