Nguyễn Đức Sách


Tại sao vua chúa Việt đã bách hại Kitô Giáo

Nguyễn Đức Sách

Vì là ‘đạo dòng’, các vị không thể cảm nhận hết nỗi khổ tâm của một người ‘mới theo Đạo’.
 

1. TỔNG QUAN
 
1.1 Bách hại Công Giáo, thế kỷ 16-19.
 

[về đầu trang]