Cạt Cát


Rõ là ngựa!

Cạt Cát

Đó là hôm em đi dự Thánh Lễ đầu năm Giáp Ngọ dành cho Cộng Đồng nhỏ người Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Felix De Valois. Trong bài giảng, Linh Mục chủ tế có kể một câu chuyện về ngựa. Ngài kể, một hôm có một Giáo Dân nổi tiếng khô đạo đến tu viện gần đó mượn các Sơ một con ngựa để lên thành phố.

[về đầu trang]