Bảo Châu


Đồng tính trước cái nhìn Đức Tin

Bảo Châu

Đồng tính không phải là vấn đề mới xuất hiện trong xã hội ngày nay. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã đặt ra luật cho dân riêng của mình là dân It-ra-en rằng: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với một đàn bà. Đó là điều ghê tởm" (Lv 18,22).
 

Đồng tính dưới cái nhìn Đức Tin

Bảo Châu

Đồng tính không phải là vấn đề mới xuất hiện trong xã hội ngày nay. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã đặt ra luật cho Dân riêng của mình là dân It-ra-en rằng: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm  với một đàn bà. Đó là điều ghê tởm" (Lv 18,22).
 

[về đầu trang]