Mai Chí Tuyên


Cuộc đời!

Mai Chí Tuyên

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.
 

[về đầu trang]