Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh


Ách nào gánh nấy!

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIV TN / A
Bài đọc 1 : ( Dc. 9:9-10). Bài đọc 2 : ( Rm. 8:9,11-13). Tin Mừng : ( Mt. 11: 25-30)

Trong cuộc sống, chẳng ai trong chúng ta muốn mang những ách bất an, bất hạnh; và cũng chẳng ai muốn gánh những gánh nặng nề khổ cực. Ai là người có thể cất đi cho chúng ta những ách vất vả và gánh nặng nề?

Để cùng Mẹ lên trời

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh

Giáo Hội đã phong tặng cho Mẹ nhiều tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ loài người, Mẹ Ðồng Trinh, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,… và qua sự can thiệp của Mẹ đối với con cái trần gian, Mẹ đã được khen tặng qua nhiều danh hiệu khác: Nữ Vuơng Hoà Bình, Nữ Vương Ban sự Bình An…
 

[về đầu trang]