Hoàng Hải Thủy


Đa thọ đa khổ!

Hoàng Hải Thủy

Người Tầu có thành ngữ “Ða thọ đa nhục” : Người sống lâu bị nhục nhiều. Ông cha tôi - các ông Việt ngày xưa - hay dùng  thành ngữ “Ða thọ đa  nhục”.
       

[về đầu trang]