NMH


Sấm Trạng Trình Vs những lời sấm gán cho thánh Malachy

NMH

Mình (Soeur) dùng chữ lời sấm trong những phần sau đây vì nó gần với kiểu sấm Trạng Trình của Việt Nam; còn chữ tiên tri trong Giáo Hội không có ý nghĩa ‘báo trước’ theo kiểu dự đoán / tiên báo khoa học hay bói toán.
 

[về đầu trang]