Nguyễn Phi Hùng


Nhỏ không học lớn làm thầy giáo

Nguyễn Phi Hùng

Vải không may … không thành áo
Nhỏ không học … lớn làm thầy giáo…
 
1. Nhỏ không học

[về đầu trang]