Lm. Giuse Trần Đình Thụy


Truyền thống Đức Tin của các gia đình Việt Nam: Ươm trồng và gầy dựng Đức Tin

Lm. Giuse Trần Đình Thụy

Dàn bài chi tiết buổi thuyết trình trong Đêm Gia Đình ngày 7 tháng 11 năm 2012 
 
Truyền thống Đức Tin của các gia đình Việt Nam: Ươm trồng và gầy dựng Đức Tin
 
Lm. Giuse Trần Đình Thụy
Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Quí, Việt Nam
 

I   Ý Niệm Về Gia Đình
 
Gia Đình Việt Nam:
 

[về đầu trang]