Ba Càng


Hội tứ khoái

Ba Càng

Sống trong một quê hương thứ hai giầu thịnh nhất thế giới, nhưng tấm lòng dành cho quê hương, đặc biệt, đối với những thành phần già cả như Ba Càng thì vẫn dạt dào. Chẳng thế mà các hội đồng hương mộc lên như nấm.
 

Ông thánh Ba Càng

Ba Càng

Vâng, Càng đây. Nhưng tôi không có họ hàng gì với anh em của Hai Lúa, Tư Lượm hay Năm Được. Tôi cũng không phải là người đồng làng, đồng tỉnh với Ba Trà.
 

[về đầu trang]