TGM. John Joseph Myers


Khi hai nên một : Thư mục vụ về hôn nhân (3)

TGM. John Joseph Myers

5. Luật dân sự phải phản ánh luật tự nhiên không?
 

Khi hai nên một : Thư mục vụ về hôn nhân (2)

TGM. John Joseph Myers
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

(tiếp theo)
4. Bình đẳng và công bằng không đòi buộc quốc gia công nhận các kết hợp đồng tính là hôn nhân.
 

Khi hai nên một: Thư mục vụ về hôn nhân 2012

TGM. John Joseph Myers
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

Hôn nhân cũng lâu đời như nhân loại. Từ khởi thuỷ,Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình ảnh của Người và nên giống Người; người nam và người nữ, Người đã dựng nên họ (x. St 1,27). Sự khác biết và bổ sung giới tính đã hiện diện từ đầu như một phần trong chương trìng sáng tạo của Thiên Chúa.

[về đầu trang]