David Siegel


Thông Điệp từ David Siegel

David Siegel
Người chuyển dịch: 
Hương Saigon

Đề tài: Thông Điệp từ David Siegel
Ngày: Thứ Hai, ngày 08 tháng 10, năm 2012, lúc  13:58:05 -0400 (EDT)
Từ: [David Siegel]
Gởi đến : [Tất cả nhân viên]
 
Kính gởi quý nhân viên,
 

[về đầu trang]