Pt. Huỳnh Mai Trác


Đức Tổng Giám mục Chaput nói về vấn đề bầu cử và công việc của Giáo Hội

Pt. Huỳnh Mai Trác

Phila: (Zenit) =Bầu cử Tổng Thống gần kề, Đức Tổng Giám Mục Philadelphia Charles J. Chaput trinh bày tổng quát quan điểm của ngài về vấn đề thâm thủng tài chánh, bảo vệ hôn nhân, quyền sống và tự do tôn giáo.

“Lẻ dỉ nhiên tôi không thể bầu cho một ứng viên phò sự lưa chon hoặc phò phá thai” ngài nói với L. Allen Jr của tờ báo National Catholic Reporter trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 9 vừa qua.

[về đầu trang]