Bác sĩ Lương Lễ Hoàng


Càng cao tuổi càng cần ăn ngon !

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi ! nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa ! Để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ ???
 

[về đầu trang]