tb sưu tầm


Chưa phải là già!!!

tb sưu tầm

Ngũ Tuần,
Lục Tuần,
Thất Tuần,
Bát Tuần,
Chưa phải là già!!!!!!!!

Cái sướng của người lớn tuổi/
 
Già thì khổ, ai cũng biết. Sinh, lão, bệnh, tử ! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao !
 
Già có cái đẹp của già.
 

[về đầu trang]