Dzoãn Thường


Nhớ Thu xưa!

Dzoãn Thường

Đầu thu năm ấy ngắm như ngây,
Môi thắm, mắt trong, thân liễu gầy
Xám ngắt lưng trời mầu ảm đạm;
Nhẹ nhàng em nói “Sợ vần xoay!”

Tàn thu quân dịch thôi làm thơ,
Dáng dấp thanh tao dần nhạt mờ.
Giấy bút được thay bằng súng đạn,
Thế là tan cả mộng và mơ

[về đầu trang]