Tí Phượng


Tâm sự của người đi giúp khóa

Tí Phượng

“Te tò te, đây là ban kèn  hơi … tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi …”.

[về đầu trang]