Thiết Bình Nương Tử


Xướng họa một chữ "tiền"

Thiết Bình Nương Tử

Tiền túi cộm dày thỏa mái mua
Tiền trao cháo múc cứ vui đùa
Tiền vàng dâng hiến làm sao đuổi    
Tiền bạc gởi trao hổng lẽ xua?
Tiền lính tính liền dăm bảy bửa
Tiền quan dồn tiếp những trăm mùa
Tiền đâu? câu hỏi đầu tiên ấy
Tiền! tiền! phân định lẽ thắng  thua!!!
 
Thiết Bình Nương Tử

 
Tiền
 

[về đầu trang]