Hiếu Trung


The Mother’s Day - Ngày Hiền Mẫu

Hiếu Trung

Theo truyền thống ở Hoa Kỳ và một số nước khác trên thế giới, hàng năm, cứ vào ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng năm, người ta tổ chức một ngày lễ  được gọi là Mother’s Day - Ngày Hiền Mẫu.

Mother’s Day nghĩa là gì ? Xin thưa, dịch sang tiếng Việt Nam , tùy từng địa phương, có nghĩa là ngày của mẹ, ngày của má, ngày của u v.v…

[về đầu trang]