TGM José H. Gomez


Những gì là nguy cơ trong cuộc tranh luận về Sắc Lệnh Ngừa Thai

TGM José H. Gomez
Người chuyển dịch: 
Phạm Xuân Khôi

Dưới đây là bản dịch bài của ĐTGM José H. Gomez, được đăng trên báo The Tidings của TGP Los Angeles ngày 10 tháng 2 năm 2012.
 

[về đầu trang]