Nữ tu Mary Veronica Murphy


Giá trị của một Thánh Lễ

Nữ tu Mary Veronica Murphy
Người chuyển dịch: 
Louis Lê Xuân Mai

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh linh mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.
 

[về đầu trang]