Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.


Từ ngữ diễn tả “tình yêu” và “tình bạn” trong Tin Mừng Gio-an

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Nội dung
       1. Danh từ “tình yêu” (agapê).
       2. Động từ “yêu mến” (agapaô).
       3. Danh từ “bạn hữu” (philos).
       4. Động từ “thương mến” (phileô).

 

Khủng hoảng niềm tin và giải pháp để giữ vững niềm tin trong Tin Mừng Gioan

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Dẫn nhập
“Tin” (pisteuô) là đề tài quan trọng trong Tin Mừng Gio-an, điều này đã phân tích trong mục từ TIN (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an.

Bài viết này sẽ trình bày những yếu tố gây khủng hoảng niềm tin và giải pháp để vượt qua khủng hoảng, nhờ đó giữ vững niềm tin vào Đức Giê-su và sống niềm vui và bình an của Đức Giê-su ban tặng. Các trích dẫn Tin Mừng Gio-an lấy trong Bản văn Gio-an, Tin Mừng và Ba thư Hy Lạp – Việt.

I. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng niềm tin

Tin Mừng Gioan: Không thực sự và thực sự đến với Đức Giê-su, thấy Người, và tin vào Người

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Nội dung
I. Dẫn nhập 
II. Không thực sự “đến với”, “thấy” và “tin vào” Đức Giê-su
1. Không thực sự đến với Đức Giê-su
2. Không thực sự thấy và tin
III. Thực sự “đến với”, “thấy” và “tin vào Đức Giê-su”
1. Thực sự đến với Đức Giê-su
2. Thực sự “thấy” và “tin”
IV. Thực sự tin vào Đức Giê-su dù không thấy Người

Tìm hiểu TM Gioan: “Ngày” và “đêm” trong tương quan với “ánh sáng” và “bóng tối”

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Song song với tương phản: “Ánh sáng” – “bóng tối” như đã trình bày trong bài viết “Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an”, Tin Mừng thứ tư còn dùng cặp từ Hy Lạp tương ứng: “hêmera” (ngày) – “nux” (đêm).
 

“Ánh sáng” và “bóng tối” trong Tin Mừng Gio-an

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng thứ tư. Cặp từ tương phản này được trình bày như thế nào?
 
Bài viết sẽ trình bày sơ lược các từ ngữ liên quan đến đề tài (1) “ánh sáng” và (2) “bóng tối” trong Tin Mừng Gio-an.

1. “Ánh sáng”

Tìm hiểu TM Ga: Ni-cô-đê-mô, hành trình từ “đêm tối” đến “ánh sáng”

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Dẫn nhập: Khi đọc Tin Mừng thứ tư, độc giả thấy nhân vật Ni-cô-đê-mô xuất hiện ba lần, ở những nơi rất đặc biệt:
 

“Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Trong bốn sách Tin Mừng, danh từ “tin mừng” (euaggelion) xuất hiện 8 lần trong sách Tin Mừng Mác-cô (1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9; 16,15), xuất hiện 4 lần trong Tin Mừng Mát-thêu (Mt 4,23; 9,25; 24,14; 26,13) và không xuất hiện trong Tin Mừng Lu-ca và Tin Mừng Gio-an.
 

“Chia rẽ và hiệp thông” - “sự thật và dối trá” trong thư thứ nhất Gioan

Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P.

“Chia rẽ và hiệp thông” - “sự thật và dối trá” trong thư thứ nhất Gio-an

1. Dẫn nhập
 

[về đầu trang]