Nguyễn Bính


Sinh họat Gia Đình Nazareth Costa Mesa

Nguyễn Bính

Hôm nay, Gia Đình Nazareth Cộng Đòan Costa Mesa lại có buổi họp hàng tháng được tổ chức tại tư gia Anh Chị Khánh-Huyền vào lúc 10 giờ sáng, ngày 6 tháng 3 năm 2011. Đặc biệt trong buổi họp này có thêm hai cặp Châu-Khanh và Phi-Thanh cùng tham dự.
 

[về đầu trang]