Táo Nazareth


Sớ táo quân Nazareth

Táo Nazareth

Meo! Meo! Meo! Meo!
Năm mèo vừa hết,
Tết rồng chợt sang,
Táo thần Nazareth,
Ngồi vào róc-két,
Trực chỉ thiên đình,
Tự sự tấu trình,
Sinh hoạt dân tình,
Cho Thượng Hoàng biết.
 

Sớ Táo Quân Nazareth

Táo Nazareth

Kính trình Ngọc Hoàng
Táo thần dưới trần
Theo lệnh thường niên
Hai ba tháng Chạp
Lên chầu Ngọc Chúa
Đệ trình thế sự
Những việc đổi thay
Mong được giãi bày
Để Ngài được rõ

***
 

[về đầu trang]