Henry Nguyễn chuyển


Làm trong sáng tiếng Việt

Henry Nguyễn chuyển

“Tiếng Việt còn, nước Việt còn” hoặc “Tiếng Việt còn, người Việt còn”, ở đâu ta cũng nghe những câu ấy, nhưng chắc không phải là thứ “tiếng Việt” kỳ quái, nửa Tàu nửa ta như hiện nay. 
 
"Ai phụ trách khâu ẩm thực?"

[về đầu trang]