Trích trong ‘Manna’


Đừng ngại

Trích trong ‘Manna’

Tin Mừng Luca nói đến việc truyền tin cho Đức Mẹ, còn Tin Mừng Mátthêu lại nói đến việc truyền tin cho Giuse.
 

[về đầu trang]