Dương Túc Lynh


Phần thưởng của Đức Tin và lòng phó thác

Dương Túc Lynh

Xin Chúa chúc lành cho chúng con cùng với những ai biết sống cùng Thiên Chúa và có một tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

[về đầu trang]