Fr. Bảo Tịnh Ocist chuyển dịch


Bốn chiếc thang

Fr. Bảo Tịnh Ocist chuyển dịch

Nguyện xin Thiên Chúa là niềm vui thỏa cho Thầy. Thưa Thầy, lòng quí mến của tôi đối với Thầy là một món nợ, bởi Thầy đã quí mến tôi trước, và tôi bắt buộc phải viết cho Thầy. Thấy đã viết thư cho tôi trước và đã khiến tôi phải viết cho Thầy. Vậy đây là những tư tưởng của tôi về vấn đề đời sống thiêng liêng của các đan sĩ.

[về đầu trang]