ĐGM Jean Laffitte


Những tác động của cuộc cách mạng tình dục

ĐGM Jean Laffitte

Trước khi giải thích những gì người ta hiểu về các tác động của cuộc cách mạng tình dục và từ những tác động của nó, - chủ đề truyền thông yêu cầu tôi nói,- tôi xin được nói trong bối cảnh nào đã có những nhận xét tiếp theo sau. Những nhận xét nầy được đặt vào khuôn khổ một hội thảo bàn tròn có tên gọi “những lệch lạc của tình dục ngày nay”.

[về đầu trang]