Sưu tầm Kỷ & Cậy


Nếu có Chúa cùng vác

Sưu tầm Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Ước mong thập giá đường đời của mỗi người từ đây sẽ nhẹ nhàng hơn vì CÓ CHÚA CÙNG VÁC.

 

Có những người không bao giờ vác thập giá thế mà cứ than thánh giá nặng
Có những người biết thập giá nặng nên không bao giờ vác
Có những người biết thập giá nặng nên đưa cho người khác
Có những người vác thập giá nặng vì than phận trách Chúa
Có những người vác thập giá nặng nên xin Chúa cùng vác
 

 

[về đầu trang]