Fr. Marvin Deutsch, M.M.


Nguồn gốc đạo Hồi

Fr. Marvin Deutsch, M.M.
Người chuyển dịch: 
BTGH

Thượng Hội Đồng Các Giám Mục Về Trung Đông vừa bế mạc, trong”vui mừng và hy vọng”, và sẽ là lời tiên tri cho vô số vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo như mây đen u ám vần vũ trên bầu trời Trung Đông (trong đó có Thánh Địa): dù ai nói gì đi nữa, thì thực tế đau lòng đang tiếp tục diễn ra và ngày càng gay gắt hơn : nạn phân biệt đối xử, bách hại Kitô hữu, tự do tôn giáo,

[về đầu trang]