Lm. Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R.,S.T.D


Tế bào gốc tronh y khoa trị liệu

Lm. Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R.,S.T.D

“Nghiên cứu khoa học cần phải được khích lệ và thúc đẩy, miễn là không làm hại đến những người khác. Họ có những chân giá trị không thể xâm phạm được ngay từ khởi điểm đầu tiên của cuộc sống.”
 
DẪN NHẬP
 

[về đầu trang]