Đào Quang Thân


Cảm nghiệm về khóa Nazareth Tiên Khởi

Đào Quang Thân

Điều gì đã thôi thúc tôi viết laị những cảm nghiệm sau khóa Nazaret tiên khởi được tổ chức tại Seattle? Xin trả lời là tôi đã nhận được môt hồng ân mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận.

[về đầu trang]