Florent Varak


Người nam thực thụ, người nữ thực thụ

Florent Varak
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Thế Bài

Dưới ánh sáng nghiên cứu nầy, câu hỏi được đặt ra cho mỗi người, cả nam giới lẫn nữ giới : chúng ta đang ở giai đoạn nào trong sự tăng trưởng trong Chúa Kitô hướng tới sự trưởng thành về mặt đàn ông hoặc phụ nữ?
 
 
I. MỘT NGƯỜI NỮ,MỘT PHỤ NỮ THỰC THỤ
 
NHỮNG DẤU TRƯỞNG THÀNH PHỤ NỮ

Một người phụ nữ lý tưởng là gì?

[về đầu trang]