Hạt Cát và Bác sĩ Lan Hải


Bạo hành ngược: Nước mắt đàn ông

Hạt Cát và Bác sĩ Lan Hải

 
Ngay từ thời xa xưa, ông bà ta đã nói đến những người đàn ông có tướng râu quặp, nổi tiếng “nể vợ” qua câu ca dao quen thuộc:

Làm trai rửa bát, quét nhà
Vợ gọi thì “Dạ, bẩm bà, tôi đây !”

hay tình cảnh thất thế của một đấng quân tử:

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung,
hết thời xó bếp cầm thung bắn ruồi.

Đau đớn thay thân phận đàn bà

Hạt Cát và Bác sĩ Lan Hải

Gần hai trăm năm trước, đại thi hào Nguyễn Du (1765–1820), ngòi bút thiên tài của lòng nhân đạo trong nền văn học trung đại Việt nam, đã thốt lên tiếng kêu ai oán đến hai lần trong hai tác phẩm nổi tiếng của ông về thân phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, dù còn sống hay đã qua đời:

“Đau đớn thay thân phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” (Truyện Kiều)

[về đầu trang]