Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Tháng Sáu nói về một trái tim

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới,
sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.
Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi,
và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ed 36, 26)
 

[về đầu trang]