Josef Holzer


Lịch sử Giáo Hội 4

Josef Holzer
Người chuyển dịch: 
Đinh Phan Cư - Phạm Hồng Lam

 DIE GESCHICHTE DER KIRCHE IN 100 REPORTAGEN
Tác giả : Josef Holzer
Người dịch : Đinh Phan Cư
Phạm Hồng-Lam
 

TRÌNH THUẬT 6
 
NHỮNG ẨN-SĨ ĐẦU TIÊN
 
An-tôn và cuộc sống ẩn-dật
 

Lịch sử Giáo-hội 3

Josef Holzer
Người chuyển dịch: 
Đinh Phan Cư - Phạm Hồng-Lam

DIE GESCHICHTE DER KIRCHE IN 100 REPORTAGEN
Tác giả : Josef Holzer
Người dịch : Đinh Phan Cư
Phạm Hồng-Lam
 

TRÌNH THUẬT 4
 
CÔNG-ĐỒNG NI-XÊ-A GIẢI-QUYẾT MÂU-THUẪN TÍN-LÝ
 

Lịch sử Giáo Hội ... 2

Josef Holzer
Người chuyển dịch: 
Đinh Phan Cư - Phạm Hồng Lam

Theo lời kể của người chứng Laktantius, giáo-sư đại-học Nikomedia thì “chính Galerius đã tự tay châm lửa“ cả hai lần, nhưng ông đã đổ tội cho người ki-tô. Và để cho sự việc thêm khả tín, ông đã nán lại trong cung cho tới giờ phút cuối mới tìm cách thoát ra.
 

TRÌNH THUẬT 2
THỬ LỬA LẦN CUỐI

Lịch sử Giáo Hội qua 100 trình thuật

Josef Holzer
Người chuyển dịch: 
Đinh Phan Cư - Phạm Hồng-Lam

…Hồng-y Joseph Ratzinger là một giáo-sĩ ưa tranh-luận song cũng bị lắm chỉ-trích, đặc-biệt nơi quê-hương ông. Tuy nhiên, nhiều nhận-định và phân-tích trước đây của ông giờ đây đã thành sự thật, đúng cả tới những chi-tiết. Và hiếm có ai đau lòng ý-thức về những mất-mát và thảm-kịch của Giáo-hội trong thời hiện tại cho bằng vị Hồng-y thông-minh xuất thân từ vùng đồng ruộng bang Bayern này.

[về đầu trang]