Mặc Trầm Cung và Nguyễn Thị Hồng Quế


Phá thai: Nỗi đau của Thiên Chúa

Mặc Trầm Cung và Nguyễn Thị Hồng Quế

Sách Sáng thế có viết : ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói : ‘‘Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.... Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt’’(St 2, 22 – 24)
 

[về đầu trang]