Cát Minh


Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô

Cát Minh

- Họ và tên : Jhoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt).
- Danh hiệu : "Messiah" có nghĩa là "Đấng được xức dầu".
- Quốc tịch : Do thái, thuộc hoàng tộc David.
- Năm sinh : Năm 7 trước Công Nguyên (trước khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN).
- Nơi sinh : Chuồng chiên, tại Belem.
- Nơi thường trú : Nazareth.

[về đầu trang]